Програмата за развитие на съдебната система (ПРСС) е сдружение, чиято мисия е да съдейства за това съдебната система в България да работи качествено, предсказуемо, прозрачно и ефективно.

От своето създаване през 2007 г. ПРСС подкрепя инициативите на близо 50 съдилища в страната по теми, свързани с управление и администриране на съда, достъпни и навременни съдебни процедури и повишаване квалификацията на магистратите и съдебната администрация. Екипът изпълнява пилотни проекти на национално и местно ниво, свързани с развитие на човешките и материални ресурси на органите на съдебната власт, въвеждане на информационни технологии, подобряване на условията за достъп до правосъдие и повишаване на доверието в работата на съдебната система.

ПРСС е единствената неправителствена организация, която чрез програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори“, въвежда и прилага директно в съдилищата практики за ефективно управление, които гарантират на гражданите бързо и качествено обслужване, лесен достъп до информация, справедливо и навременно разрешаване на техните спорове. Тези практики са обединени в Плана за подобряване работата на съда, който е приет и одобрен от Висш съдебен съвет.

ПРСС полага усилия да разпространи добрите практики във всички съдилищата в страната и да осигури устойчивост и приемственост на натрупания опит като организира традиционни срещи на административните ръководители на съдилищата, публикува шестмесечен електронен бюлетин, идентифицира, събира и показва постиженията на съдилищата. В резултат на дългогодишното партньорство са установени трайни връзки с всички институции, които имат пряко отношение към функционирането на съдебната система и се създаде широка мрежа от съдилища, които приемат реформите като част от всекидневната им работа.

ПРСС, в сътрудничество със съдии, съдебни служители, адвокати, представители на Висшия съдебен съвет разработи и пилотира втори План за подобряване работата на съда – стратегически документ, който има потенциал да усъвършенства дейността на всички съдилища в България и да повиши качеството на правораздаване за гражданите. Този план се прилага в 33 съдилища в страната и се очаква да бъде одобрен като национален стандарт. През следващите години ПРСС ще продължи да работи за подобряване работата на органите на съдебна власт и за утвърждаване на върховенството на закона в България.